HUTBA DŽUMA-NAMAZ 22.03.2013

Umra zaboravljeni i zapostavljeni ibadet.

U jezičkoj terminologiji  riječ umra znači posjetu a u šerijatu to je termin koji označava posjetu Kabi izvan dana haždža s ciljem tavafa i sajja.

Po pitanju propis umre učenjaci se razilaze pa jedni kažu:
Vadžib jednom u životu – to zastupa imam Šafija (novo mišljenje), imam Ahmed po jednom rivajetu i zastupaju ga Omer ibni Abbas, Zejid ibni Sabit i skupina učenjaka iz prvih generacija. Njihov je dokaz  Kur'anski ajet „ I hadž i umru upotpunite radi Allaha.“ Kako su ovdje hadždž i umra pomenute u istom kontekstu a oko hadža su svi saglasni da je obavezan.

Drugi dokaz im je hadis kojeg bilježi Ahmed ibni Madže.
Pitala je Aiša r.a.: “Allahov Poslaniče jesmo li mi dužne da se borimo na Allahovom putu.“ Jeste, ali u džihadu u kome nema borbe a to je hadždž i umra.“ Dakle obavezne su za džihad pa im je to džihad.

Imamo i predaju Subeja Ibni Mabeda koji je pitao Omera r.a. da li će nijetiti i jedno i drugo jer on nalazi da je u Allahovoj  knjizi da su hadždž i umra obaveza. Omer mu je odgovorio: “ Da hoćeš pa ćeš tako biti na uputi Poslanika s.a.v.s“

Ovdje imamo dokaze koji nisu jasni jer ajet, „Upotpunite hadždž i umru znači da je nešto početo nije rečeno da počnemo a za hadž postoje  posebni dokazi  o naredbi. VE LILLAHI ALENNASI HIDŽUL BEJTI MENISTETAA ALEJHI SEBILA „ A ljudi su obavezni Allaha radi obaviti umru ko je u mogućnosti“ (Ali Imran 97) Dakle, po njima je umra mali hadždž.

Drugi kažu da je umra, sunnet, to je mišljenje Ebu Hanife, Malika i staro mišljenje Šafije zastupa ga Ibni Mesud.

Dokaz im je hadis: Tirmizi bilježi predaju u kojoj je kako kaže Džabir, Poslanik je pitan je li obavezna on je rekao „Nije, a ako obavite umru to je bolje“. Imamo predaju od Talhe koju bilježi Ibni Madže. El hadždžu džihad vel umretu ttetavua – Hadž je džihad a umra je dobrovoljna.


ODLIKE UMRE

Umra je jedan od najboljih  i najvrijednijih ibadeta, briše mu grijehe i podiže mu stepene.

Obaviti je jednom u životu je pritvrđeni sunnet a mustehab je je obavljati više puta. To je jednostavno jačanje imana i nas u svijetu u kome živimo.

Poslanik nas je motivisao svojim riječima:

EL UMRETU ILIEL UMRETI KEFFARETUN LIMA BEJNEHUMA VEL HADŽDŽUL MEBRURU LEJSE LEHU DŽEZAUN ILEL DŽENNETI. „Od umre do umre Allah dž.š. briše  sve eventualne grijehe a za ispravan hadž nema druge nagrade osim dženneta“

Od umre do umre Allah briše grijehe. U predaji  koju bilježi Tirmizi i Nesaji  da je Poslanik rekao: „Popratite umru hadždžom i obratno oni brisu siromaštvo i grijehe kao što kovački mjehur briše primjese u srebru i zlatu.“

Poslanik je obavljao umru obavio je 4 umre  i to su radili i njegovi ashabi.


VRIJEME UMRE

U bilo koje doba je dozvoljeno obaviti samo je u ramazanu na stepenu hadždža.

„ Umra u ramazanu je ravna hadždžu ili hadždžu sa mnom.“  Vremenski čovjek nije uvjetovan pa mu je dozvoljeno da ode prije hadždža na umru. Fikr ibni Halid je pitao Omera pa mu je rekao da nema smetnje za to i poslanikove sve umre su bile prije hadždža.

Obaviti umru više puta u godini po jednima je mekruh (Hasan El Basri,Ibni Sirina,Imama Malika)

Oni kažu da ashabi nisu više puta obavljali umru u godini. Tako kažu da je hadž jednom u godini pa nije umra veća od hadždža.

Drugo mišljenje je da je džaiz ići više puta na umru u godini dana. (Ikrim.Šafija, Ahmed i ashabi) Oni kažu da je Aiša r.a. obavila umru u mjesecu dva puta. Kažu i to da je rečeno od umre do umre brišu se grijesi pa to govori.  Oni navode da je Aiša r.a. prenijela da je  Poslanik obavio umru u zulkadetu i u ševalu. Iz ovoga se vidi razlika u mišljenju ali se zna da je umra ibadet koji ima posebnu moć da čovjeka učvrsti u vjeri.


RUKNOVI UMRE

  1. Ihrami . Ihram je nijjet
  2. Tavaf
  3. Saj


VADŽIBI UMRE  SU

  1. Ihram od Mikata, da se stave dva platna na sebe

2.  Brijanje ili kraćenje kose nakon obavljenog sajja

 

Nesmijemo tražiti razloge da se ne  upućujemo na umru, nju treba želiti, nj0j stremiti i ona će se realizirati.

Umra je tu da nas ojača, da nas očisti i da nas približi svome Gospodaru, pa Ga molimo da naši ovogodišnji putnici na umru, a ima ih 13, sretno odu i vrate se postigavši ove ciljeve.

 

S dovom da nas Allah dž.š. učvrsti u vjeri i da nam primi naša djela.