HUTBA DŽUMA-NAMAZ 11.01.2013

KOLIKO SMO SPREMNI U OVOJ GODINI DA RADIMO ZA ISLAM?

„O vjernici, pomozite Allahovu vjeru…“  (Es-Saff, 14)

Dunjaluk je stvaran i previše primjetan u našem opusu djelovanja Ahiret je istina ali je neznatna u našem djelovanju. Koliko ima vjere u našim postupcima toliko ima istinitog Ahireta u našem svijetonadzoru. Da je dunjaluk predvladao osjećaje današnjeg čovjeka primjetimo svuda oko sebe malo je ljudi zaokupljeno vjerom kao mjerom, malo je onih koji vjerske dužnosti revnosno izvršavaju. Najčešće čujemo ljude kako govore da nemaju vremena. Vrijeme im fali ne zbog zaokupljenosti  Ahiretom već dunjalukom.

Linija koju treba povući između ova dva svijeta je linija vjere, sa vjerom moramo mjeriti vrijednost ovih svijetova jer jedino ih vjera može izmjeriti. Poslanik s.a.v.s. nas uči:

Najbolji među vama je onaj kojji ne napusti drugi svijet radi ovoga niti ovaj radi onoga svijeta i koji nije na teret ljudima.“

Bez vjere dunjaluk postaje preokupacija ili opsesija uvlači se u sve pore našeg  djelovanja jer je ispunio srce. Srce treba da ispuni vjera ako nema vjere ima onda u srcu dunjaluk a oni zajdno ne mogu biti u srcu.

„Kad se moji slijedbenici budu odali ovome svijetu (veličajući ga) on će istrgnuti islam iz njihovih srca; a kada zapostave dužnost pozivanja na dobro a odvraćanja od zla osta će bez blagoslova objave.“

Nismo li svjedoci mnoštvu onih u čija se srca naselio dunjaluk pa nisu spremni da rade i bore se za ideale vjere. Malo je muslimana koji su aktivni na polju rada i žrtvovanja za ideal vjere. Kad se srce ispuni vjerom onda je ono okrenuto Ahiretu i brižno je za dobro a osjetljivo je i uznemirava ga zlo.

Naš Gospodar nas podsjeća na to da oni koji su spremni da rade za dobrobit vjere da će ih On pomoći.„…Allah će sigurno pomoći one koji vjeru Njegovu pomažu, ta Allah je zaista Močan i Silan.”
(El-Hadž, 40)

Moramo se žrtvovati za ideal vjere u svome kapacitetu. Fizički, intelektualno i materijalno svako od nas treba dati  doprinos za ideju islama da ona ojača u institucionalnom i svakom drugom pogledu u vremenu djelovanja i mjestu življenja. Projekat izgradnje islamskog centra nam otvara mogućnost da se pokažemo i dokežemo. Budi dio tima koji će sakupljti novce, budi vakif, budi pozitivna energija, budi pobjednik, priključi se pobjednicima. Rad za vjeru je najbolja trgovina u kojoj se dobija.

Allah dž.š. nas u suri Saff podučava uspješnoj trgovini:

„O  vjernici hoćete li da vam ukažem na trgovinu koja će vas spasiti patnje nesnosne. U Allaha i Poslanika Njegova vjerujte i imetcima svojim i životima svojim na Allahovom putu se borite – to vam je, da znate, bolje. On će vam grijehe vaše oprostiti i u džennetske bašče vas, kroz koje će rijeke teći, uvesti, i u divne dvorove u edenskim vrtovima;- to će biti uspijeh veliki.“ ( Sura Es-Saff 10-12)

Muslimani ako žele povratiti staru slavu, ići putem uspjeha, oni moraju “zasukati rukave”, odvojiti dio svoga vremena, dio svoga komoditeta – ustati i raditi za Allaha, za islam, za muslimane.

„U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je.”   (Kaf, 37)