Online predavanje: “Jaka ličnost”

Online predavanje u okviru nase saradnje sa Goethe Institutom:

Budite sa nama uz jos jedno korisno predavanje sa dr. Amrom Hodžić.

Ovaj put ce nam se pridužiti i Džemat Hannover!  

Radujemo se ovom i daljim zajednickim projektima aBd!

Predavanje će se održati u četvrtak, 17.02.2022 u 18.00 sati online preko MS Teams.

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjk5NjQ0ZDAtN2RjOS00NDVlLWEzNDMtMWYzNWFlMDMzNzc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d35f760b-7374-4788-9966-a261f102828d%22%2c%22Oid%22%3a%22aa7e6dbe-fc3d-4f01-af7c-c78bcff596d3%22%7d