DŽUMA-NAMAZ

DŽUMA-NAMAZ OD 03.04.2015

Poštovani. Esselamu alejkum.
Pomjeranje sata naprijed pomjera i vrijeme klanjanja džuma namaza u ljetnom vremenu.

Od 03.04.15. DŽUMA NAMAZ SE KLANJA U 15:00.h.

Klanjanje džuma namaza u ovom terminu trajati će sve do ponovnog pomjeranja sata unazad.
Molimo da ovu informaciju preneste do onih sa kojima komunicirate.
Nadamo se da će ovo pomijeranje doprinijeti povećanju klanjača na džuma namazu.

Vaša Islamska zajednica…
We selamu alejkum

———————————————

ODLIKE DŽUME
Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Petak je dan kojeg je Allah Uzvišeni učinio odabranim i kojeg je odlikovao nad ostalim danima.
Petak je u arapskom jeziku nazvan džumu’a, jer je on izveden iz izraza džem’ (spajanje, sabiranje, sakupljanje). Sljedbenici islama na taj se dan sastaju i sakupljaju na sedmičnom namazu u džamijama. Petak je ujedno šesti dan, kada je Allah, dž.š., upotpunio stvaranje svega stvorenog. U ovom danu je stvoren Adem, u njemu je uveden u Džennet, izveden iz njega i u ovom danu će nastupiti Sudnji dan. U ovom danu kako se navodi u predajama od Poslanika ima jedan momenat, ako tačno u njemu pravovjerni rob zatraži od Allaha, dž.š., nešto korisno, Allah će mu dati.
Pouzdano je utvrđeno da je narodima prije nas, također, bilo naređeno uvažavanje ovog dana, ali su ga zanemarili. Muslimu svom Sahihu navodi: (433) Usčuvao je Allah, dž.š., petak od naroda koji su bili prije nas. Jevreji su odabrali subotu, kršćani nedjelju, te je Allah, dž.š., doveo nas i ukazao nam da postujemo petak. Pa je učinio da redoslijed bude: petak, subota i nedjelja. Na isti način kako subota i nedjelja prate petak, i oni će na Sudnjem danu dolaziti iza nas. Mi smo posljednji na ovom svijetu, a prvi na Sudnjem danu, i nama će presuditi prije svih ostalih.” (Navodi ga i Buhari, obojica od Ebu-Hurejrea.)

Posebnost ovog dana je u molitvi koju nam je Uzvišeni Allah naredio i na koji nas poziva riječima:

“O vjernici, kad se u petak na namaz pozovete, kupoprodaju ostavite i požurite ka spominjanju Allaha, to vam je bolje, neka znate!”, tj. imajte namjeru, odluku i budite pripravni za odlazak na džumu.
Džuma je poseban sedmični namaz i za nju se posebno i priprema:
Lijepo je da se onaj ko ide na džuma-namaz, okupa prije odlaska, na osnovu vjerodostojne predaje, koja se od Ebu-Hurejrea i Ebu-Seida, r.a., bilježi u oba Sahiha: “Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: (436) ‘Kada neko od vas pođe na džumu, neka se okupa.'” Imam Ahmed citira Evsa ibn Evsa es-Sekafija da je rekao: (437) “Čuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako kaže: ‘Ko se očisti i okupa u petak, rano ustane i među prvima dođe, pješke, a ne na jahalici, blizu imama i saslusa ga, a sam riječ ne progovori- za svaki će korak imati nagradu kao sto se ima od godine dana dobrovoljnog posta i namaza.'” Ovaj je hadis u različitim verzijama i terminima, a sve ih navode autori četiri sunena, a Et-Tirmizi ga smatra hasenom.

Ebu-Hurejre, r.a., kaže: “Resulullah, s.a.v.s., rekao je: (438) ‘Ko se petkom okupa kao kad se okupa od džunupluka, zatim ode u džamiju u prvom sahatu, kao da je za kurban zaklao devu; ko ode u drugom sahatu, kao da je za kurban zaklao kravu; ko ode u trećem sahatu, kao da je za kurban zaklao rogatog ovna, u četvrtom sahatu, kao da je zaklao kokošku, a u petom sahatu, kao da je od sebe darovao jaje. Kada imam izidje na minber, meleci dodju da bi saslušali hutbu.'” (Buharija i Muslim)
Pohvalno je obući najljepšu odjeću, namirisati se, očistiti zube i šutjeti slušajuci hatiba, nikoga ne uznemiravajući. Ako sve to ispoštuje i obavi džuma-namaz, njegov je namaz iskup za grijehe koje je počinio izmedju dvije džume.

Značaj džume namaza se ogleda u tome što je to sedmični skup vjernika kada se iznose najnovije informacije vezane za ummet, zajednicu i pojedinca. Vidjeli smo da prisustvovanje džumi namazu pribavlja ogromnu nagradu od Allaha dž.š., i svjedoci o imanu dotičnog, a nasuprot tome neprisustvovanje džumi namazu govori o slabosti imanskog odgoja i dovodi dotičnog u opasnost da ostane bez imana. Resulullah je rekao:”Onaj ko ostavi tri džume namaza jednu iza druge bez opravdanog razloga Allah mu srce zapečati.”

Allah dž.š. je odlikovao petak nad ostalim danima i u njemu je prilika da svaki musliman zaradi više nego u ostalim danima u sedmici, međutim mnogi ljudi ili ne znaju za te odlike ili su nemarni, pa olahko ispuštaju veliku priliku da zarade velike nagrade. Mi želimo da Vas podsjetimo na veličinu zvanu PETAK a posebno želimo da Vam omogućimo da veličinu doživite kroz džumu namaz. Iskoristite ovu priliku i učestvujte u džuma namazu:

NEKE ODLIKE PETKA

1. Petak je najbolji dan u sedmici. Prenosi se hadis od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Najbolji dan u kome je granulo sunce je petak. U njemu je stvoren Adem, u njemu je uveden i izveden iz Dženneta, a Sudnji dan neće nastupiti osim u petak.“ (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi..)

2. Džuma je prilika da nam Allah dž. š. oprosti neke od naših manjih grijeha kako je došlo u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: „Ko se abdesti upotpunjujući abdest, potom ode na džumu, te bude pažljivo slušao i šutio biće mu oprošteno što počini do naredne džume.“ (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Huzejme)…

3. Petkom ima čas u kome se uslišava dova kako se prenosi u hadisu od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „U njemu (petak) ima čas u kome musliman ako zamoli svoga Uzvišenog Gospodara za nešto daće mu.“ (Buhari, Muslim)

4. Odlazak na džumu se nagrađuje džennetom kako se prenosi u hadisu od Ebu Seida el Hudrija da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Ko uradi sljedećih pet stvari u jednom danu Alah će ga upisati među džennetlije: ko posjeti bolesnika, prisustvuje dženazi, posti, ode na džumu i ko oslobodi roba.“ (Ibn Hiban, Ebu Jala, Hejsemi, hadis je dobar)

5. Svaki korak do džume vrednuje se kao djela učinjena u jednoj godini, a to se spominje u hadisu od Evses-Sekafi r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Ko opere svoju glavu i okupa se petkom, potom porani na džumu namaz idući pješice, ne koristeći prevozno sredstvo, zatim se približi imamu i pažljivo sluša, imaće nagradu za svaki korak godinu dana posta i namaza.“ (Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Madže, Ahmed i dr., hadis je po ocjeni Hakima sahih, a po ocjeni Tirmizija, Nevevijai šejha Albanija dobar)

6. Onaj ko umre uoči petka ili u petak sačuvan je kaburskih iskušenja, kao što je došlo u hadisu od Abdullaha ibn Amr r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Svaki musliman koji umre petkom ili uoči petka biće sačuvan kaburskih iskušenja.“ (Tirmizi, Ahmed, Asbehani i po ocjeni šejha Albanija hadis je dobar)

7. Stepen vjernika na Sudnjem danu ovisi vremenu njegovog odlaska na džumu. U hadisu od Abdullah ibn Mesuda: r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao „ Ljudi će na Sudnjem danu biti u Allahovoj blizini shodno odlasku na džumu. Prvo ko porani, potom naredni, potom naredni.“ (Ibn Madže, Taberani, i drugi, neka ulema je prigovorila vjerodostojnosti ove predaje, a neki su je ocjenili kao dobrom)

8. Džuma namaz je dokaz našeg imana ili licemjerstva kao što je došlo u hadisu da je Poslanik s.a.v.s. rekao „Ko ostavi tri džume bez opravdanog razloga on je licemjer.“ (Ibn Huzejme, Ibn Hiban, Albani rekao da je sahih). Abdullah ibn Abbas r.a. je rekao: „Ko ostavi tri džume uzastopno taj je napustio islam.“